Felvételi szabályzat - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Felvételi szabályzat

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapképzési (BSc/BA) és mesterképzési (MSc/MA) felvételi szabályzata a 2021/2022 tanévre

 A. BEVEZETÉS 

 1. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (a továbbiakban: EMTE) akkreditált és ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szakjaira a felvétel versenyvizsga alapján történik, amelynek megszervezése, az egyetemi autonómia elvei szerint, az EMTE hatáskörébe tartozik. A 2021. évi felvételi vizsga megszervezése és lebonyolítása a 2011. évi 1. számú Tanügyi Törvény, a 2004. évi 288. számú, az egyetemi képzés megszervezésére vonatkozó törvény, valamint az 1071/2016.12.30. számú Hivatalos Közlönyben közzétett 6102/2016.12.15. számú, 3062/2018.01.16., 5618/2019.12.20. és 3119/2021.01.28. számú rendelettel módosított Oktatási Miniszteri Rendelet előírásaihoz igazodik.

 2. A 2021/2022 tanévben az EMTE egyetemi alap- (BSc/BA) és mesteri képzésekre (MSc/MA) szervez felvételit a …………..-es Kormányhatározat és annak módosításai által rögzített képzési ágakra, tandíjmentes, tandíj-hozzájárulásos és tandíjas helyekre. A beiskolázási számot – a Román Minőségbiztosítási és Akkreditációs Ügynökség (ARACIS) és a Minisztérium által elfogadott keretszámokon belül – az EMTE Szenátusa javaslatára a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma határozza meg.

 3. A 2021/2022-as tanévre meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2021. július 9–30. Ha az első felvételi időszakban a meghirdetett helyek nem telnek be, vagy egyes felvett hallgatók időközben lemondanak az elnyert helyükről, a betöltetlenül maradt helyekre a karok a 2021/2022 tanév kezdetéig pótfelvételit hirdetnek, melyet ugyanolyan módon bonyolítanak le, mint az elsőt. Ennek időpontját a karok utólag állapítják meg és teszik közzé.

 4. A felvételi vizsga nyelve az egyetem hivatalos oktatási nyelve, a magyar. Kivételt képeznek azon szakok, ahol nyelvoktatás történik, melyek esetében az illető nyelvi kompetenciákat is felmérik. Azon jelentkezők, akik középiskolai tanulmányaikat nem magyar nyelven végezték, kérhetik, hogy a felvételi vizsgát az előtanulmányaik oktatási nyelvén tegyék. Ezt a jelentkezőnek a felvételi kérelemben kell megjelölnie. 
 1. Az alapképzési szakok felvételi tantárgy tematikáinak a 2021-es érettségi vizsga programjához kell igazodniuk, az érettségi követelményekhez nem tartozó tárgyak esetében pedig azokhoz az iskolai programokhoz, amelyek szerint a 2021-ban végzettek folytatták tanulmányaikat. A mesteri szakok felvételi tematikáját a Kari Tanács fogadja el, az adott alapképzési ág tudományterületének megfelelően.

 2.  A tandíj-hozzájárulás, illetve tandíj összegét a karok javaslatára tanévenként a Szenátus állapítja meg minden szak esetében. Az önfinanszírozással (is) működő szakok esetében a teljes tandíjnak fedeznie kell az adott hallgató képzési költségeit.

 3. A felvételi vizsgadíjat a karok javaslatára a Szenátus hagyja jóvá, és a jóváhagyást követően kihirdeti a karok hirdetőtábláján és a honlapokon. A vizsgadíj összegének fedeznie kell a felvételi vizsga megszervezésével kapcsolatos összes kiadást.

 4. A 2021/2022 tanévre szóló felvételi vizsgák megszervezése a 2021. júliusi és 2021. szeptemberi vizsgaidőszakokban online módon is történhet. 
 1. Ha valamely szakra megállapított felvételi kritériumokat egy jelentkező nem tud dokumentummal bizonyítani (pld. egy középiskolai jegy hiánya), azt a kari szabályzatban megállapított felvételi vizsgajegy helyettesítheti. 
 1. A felvételi vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek során szigorúan betartandók az érvényes járványügyi biztonsági előírások.

 

 B. ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 1. Az EMTE szenátusi határozata alapján legkésőbb 2021. március 1-ig megalakul az Egyetemi Felvételi Bizottság. A Bizottság elnöke az EMTE rektora, tagjai az egyetem rektorhelyettesei, a Szenátus egy megbízott tagja, valamint a karok dékánjai. A bizottság titkára az egyetemi főtitkár. Az Egyetemi Felvételi Bizottság munkáját az erre a feladatra kijelölt titkárság segíti. Az Egyetemi Felvételi Bizottság feladata a felvételi megszervezésének koordinálása a törvény, a jelen Felvételi szabályzatban foglaltak és a minisztériumi rendelkezések betartásával. 
 1. március 20-ig minden karon megalakul a kari felvételi bizottság, valamint a kari fellebbezési bizottság (az írásbeli vizsgákkal kapcsolatos esetleges óvások megoldására), melyeknek személyi összetételét a kari tanácsok javaslatára a Vezetőtanács hagyja jóvá. A bizottság elnöke a kar dékánja, tagjai a kar oktatóinak képviselői, titkára a kari főtitkár vagy a kar egy oktatója. A kari felvételi bizottságok munkáját az erre a feladatra kijelölt, egyetemi alkalmazottakból álló titkárság segíti. A Kari Felvételi Bizottság feladata a felvételi megszervezése és lebonyolítása, a törvényes előírásokkal és jelen szabályzattal összhangban. A kijelölt titkárság a szabályzat előírásait és a felvételi bizottságok írásban közölt határozatait hajtja végre. 
 1. A Rektori Hivatal összesíti és jóváhagyás végett a Szenátus elé terjeszti a felvételi követelményekre, a felvételi átlag kiszámítási módjára, a beiratkozási díj összegére, továbbá a tandíjas helyek esetében a tandíj összegére vonatkozó kari javaslatokat, minden egyes szak esetében. Ezeket az információkat a felvételi vizsgát legalább hat hónappal megelőzően közzéteszik. A felvételi beiratkozási időszakok ütemezését és a vizsgák időpontját a karok javaslata alapján a Vezetőtanács hagyja jóvá. 
 1. március 30-ig a kari felvételi bizottságok – a jelen szabályzat keretei között – kidolgozzák a kar saját felvételi szabályzatát, amit a Kari Tanács hagy jóvá. A kari felvételi szabályzatnak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:
  • a felvételi vizsga szakaszait és megszervezésének módját;
  • a vizsgajegy összetevőit, azok arányát a felvételi átlag kiszámításában, figyelembe véve 2021/2022 tanévi felvételire érvényes oktatási miniszteri rendelet előírásait;
  • az egyes vizsgák/szakaszok időtartamát;
  • az utolsó helyen több, azonos átlagot elért jelentkező esetén a bejutási sorrend megállapításának kritériumait;
  • különböző tantárgyversenyek díjazottjainak felvételi kritériumait;
  • a felvételi beiratkozás időszakát és módját;
  • a felvételi vizsgák időpontjait;
  • más sajátos rendelkezéseket. 
 1. Minden, a felvételi megszervezésével kapcsolatos információt meg kell jeleníteni az egyetemi és/vagy kari honlapokon. Ugyanakkor a dékáni hivatalok hozzáférhető helyen hirdetőtáblákat helyeznek el, amelyeken a kari felvételi bizottságok közzéteszik a kari felvételi szabályzatot, a felvételi megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos összes információt. A felvételivel kapcsolatos információk közzétételére a karok minden rendelkezésre álló kommunikációs lehetőséget felhasználhatnak. 
 1. A Kari Felvételi Bizottság idejében beszerzi a felvételi vizsgák lebonyolításához szükséges eszközöket (típusnyomtatványok, piszkozatlapok, bélyegzők, ragasztók stb.), és kijelöli a szükséges termeket. A fogyatékkal élő jelentkezők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az egyetem/karok az érintettek szükségleteihez igazodó támogatást nyújtanak. 
 1. A jelentkezők kötelesek a felvételivel kapcsolatosan közzétett információkat figyelemmel követni. A felvételi közlemények ismeretének hiánya nem jogosít fel senkit panasztételre vagy fellebbezésre.

 

 C. BEIRATKOZÁS A FELVÉTELI VIZSGÁRA

I. A felvételire jelentkező személyek 

 1. Az EMTE szakjaira jelentkezhetnek azok a román, európai uniós vagy az Európai Gazdasági Térségbeli és svájci állampolgárok, akik:
  Alapképzés (BSc) esetében
  1. érettségi diplomával (vagy azzal egyenértékű oklevéllel) rendelkeznek, függetlenül az oklevél megszerzésének évétől;
  2. érettségi diplomával és egyetemi (diplomă de licenţă/diplomă de inginer vagy azzal egyenértékű) oklevéllel rendelkeznek, és egy második szakot is szeretnének végezni.

        Mesterképzés (MSc) esetében
Érettségi diplomával, valamint a 84/1995 törvény szerint szerzett egyetemi szintű (studii universitare de lungă durată) vagy azzal egyenértékű diplomával, illetve a 288/2004 törvény alapján szerzett licensz diplomával (diplomă de licenţă) vagy azzal egyenértékű diplomával rendelkező személyek.

A felvételire jelentkező EU állampolgárok tanulmányainak elismerésére az Oktatási Minisztérium illetékes igazgatósága hivatott, ahol kiállítják az elismerési bizonylatot. Az EMTE csak olyan személyek jelentkezését fogadja el, akik a felvételire való beiratkozás időszakában hivatalosan elismert oklevéllel rendelkeznek (Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat/licenţă) vagy a hivatalos elismertetési eljárást bizonyítottan elindították. 

 1. A nem EU-s országbeli állampolgárok felvételi jelentkezése a hatályos országos rendelkezések szerint történhet.

 2. A jelentkezők egyszerre több szakra is felvételizhetnek az EMTE-n belül, amennyiben a felvételi vizsgák időpontja nem esik egybe, illetve más felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésükkel párhuzamosan az EMTE-re is jelentkezhetnek. Amennyiben egy hallgató két szakot is végez az EMTE-n (egyidejűleg vagy nem) összesen egy teljes alapképzési és egy mesteri ciklusnak megfelelő időtartamra lehet tandíjmentességre jogosult. Egy hallgató egyidejűleg összesen két képzésben vehet részt bármely felsőoktatási intézmény keretén belül. 
 1. Más felsőoktatási intézmények hallgatói, akik az EMTE-n tandíjmentes helyre nyertek felvételt, az elért eredmények szerint tandíjmentességet élvezhetnek függetlenül attól, hogy a másik intézményben tandíjas vagy tandíjmentes helyen folytatják-e tanulmányaikat. 
 1. A felvételi vizsga nyomán tandíjmentes vagy tandíjas helyre felvételt nyert hallgatók tandíjmentességre való jogosultságának megállapítása a II. tanévtől az előző évi tanulmányi eredmények szerint kialakult rangsorolás alapján történik a tanév elején, az EMTE Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és a vonatkozó szenátusi határozatoknak megfelelően. Kivételt képeznek az önfinanszírozással (is) működő szakok teljes tandíjas helyeire felvett hallgatók, valamint az 5.a. pont szerint felvett másoddiplomás hallgatók, akik a képzés teljes időtartama alatt tandíjkötelesek. 
 1. Az online felvételi beiratkozás során kérelmezhetik felvételüket az EMTE tandíjmentes alapképzési helyeire azok az érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a középiskolai tanulmányaik során tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán, illetve nemzetközi művészi vetélkedőkön I., II. vagy III. díjat vagy dicséretet kaptak. A Kari Tanács figyelembe veheti egyes, minisztériumi jóváhagyással szervezett, országos és nemzetközi versenyek, vetélkedők, illetve a Sapientia EMTE által szervezett versenyek I., II. és III. helyezettjeinek eredményeit. A Kari Tanács a kari felvételi szabályzatban meghatározhatja a versenyeken elért eredmények figyelembevételének módját. Ezen jelentkezők felvételét a Kari Felvételi Bizottság hagyja jóvá.
  Amennyiben a jelentkező ily módon két szakra is felvételt nyert, csak egy szakot végezhet tandíjmentes helyen.

 

 II. A beiratkozás lebonyolítása: 

 1. A felvételi beiratkozás online módon történik a Sapientia EMTE felvételi beiratkozási platformján keresztül, a beiratkozáshoz szükséges adatok és dokumentumok feltöltésével. A jelentkezőknek saját felelősségükre nyilatkozniuk kell arról, hogy az online platformra feltöltött adatok hitelesek, és a szkennelt dokumentumok megfelelnek az eredeti okiratoknak, valamint arról, hogy sikeres felvételi esetén az adott képzésre való beiratkozás során a jelentkező felmutatja az eredeti okiratokat. Egyúttal nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásul veszik, hogy a személyi adataikat az egyetem, a GDPR előírások betartásával, az egyetem honlapján közzétett módon kezeli. (http://www.sapientia.ro/hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-hallgatoknak) 

Alapképzés esetén szükséges iratok:
A felvételi beiratkozáshoz az alábbi szkennelt dokumentumok szükségesek, amelyekre vonatkozóan általános elvárás, hogy jól olvashatóak legyenek.

 1. Alapképzési szakok esetében
  • Érettségi oklevél vagy oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylat, amely az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket igazolja, tartalmazza az érvényességet, és magába foglalja azt a megjegyzést is, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. Külföldi középiskolák végzettjei esetében szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó CNRED1 által kibocsátott igazolás (Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat). Az eredeti oklevél szkennelt változata abban az esetben vehető figyelembe, ha a jelentkező előzetesen benyújtotta az egyetem Rektori Hivatalába az oklevél hivatalos, CNRED általi elismertetési eljárásához szükséges iratokat;
  • háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
  • születési bizonyítvány;
  • személyi igazolvány.
  • házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat;
  • egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
  • a karok felvételi szabályzatában meghatározott versenyeken szerzett díjakról szóló oklevelek vagy egyéb bizonylatok, amelyeket beszámítanak a felvételi eredmények megállapításakor.

 2. Mesteri szakok esetében
  • érettségi vagy azzal egyenértékű oklevél;
  • háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
  • születési bizonyítvány;
  • személyi igazolvány;
  • alapképzési vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél (vagy az oklevelet helyettesítő igazolás). Külföldi egyetemek végzettjei esetében szükséges az oklevél elismerésére vonatkozó, CNRED által kibocsátott igazolás. Az eredeti oklevél szkennelt változata abban az esetben vehető figyelembe, ha a jelentkező előzetesen benyújtotta az egyetem Rektori Hivatalába az oklevél hivatalos, CNRED általi elismertetési eljárásához szükséges iratokat;
  • oklevélmelléklet vagy törzskönyvi kivonat (2021-ben végzettek kivételével)
  • a LinguaSap Központ által kibocsátott vagy elismert nyelvvizsga bizonyítvány. Esetenként még szükségesek a következők:
  • házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat. 
 1. A felvételi platformon a jelentkező köteles minden, a hivatalos rendelkezések által előírt adatot korrekt módon közölni.
 1. Az egyes szakokra, illetve tandíjas és/vagy tandíjmentes helyekre vonatkozó opcióikat a jelentkezőknek az online felvételi platformon kell rögzíteniük. Az opciók sorrendjén az adott szakra megállapított jelentkezési időszak után nem lehet változtatni. 
 1. Azon szakok esetében, ahol a felvételi kritériumok között valamilyen vizsga vagy próba szerepel, a felvételi nyelvét, a jelentkezőnek az online platformon kell megjelölnie. Hiányos jelentkezési iratcsomó nem vehető figyelembe.
 1. A jelentkezőkkel történő kommunikáció, beleértve a hiánypótlást is, elsődlegesen az online platformon megadott email címen történik. A jelentkezés véglegesítése nyomán ezen a címen keresztül kapják meg a beiratkozás visszaigazolását. 
 1. A karok a felvételi teljes időszaka alatt megszervezik a jelentkezők számára történő tanácsadást és információszolgáltatást, a tájékoztatás módjára és az elérhetőségekre vonatkozó adatokat közzéteszik a kar honlapján. 
 1. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz az Egyetemi Felvételi Bizottságnak a jelentkezők számának összesítéséről. 
 1. Azon jelentkezők, akik más nyelven végezték középiskolai tanulmányaikat és nem tesznek magyar nyelven felvételi vizsgát az adott szakra meghatározott felvételi kritériumoknak megfelelően, a beiratkozást követően kizáró jellegű magyar nyelvismereti felmérésen kell részt venniük. A nyelvismereti felmérés megszervezését a karok saját hatáskörben bonyolítják.

 

 D. A FELVÉTELI VIZSGÁK MEGSZERVEZÉSE 

 1. A felvételi vizsga tartalmára és lebonyolítási módjára vonatkozó, az egyes szakok/ szakcsoportok sajátosságaihoz igazodó tervet a karok dolgozzák ki, és a kari tanácsok hagyják jóvá. 
 1. Ajánlott, hogy a kari felvételi szabályzatok feltételként rögzítsék, hogy a jelentkezőnek a felvételi vizsgák bármely összetevőjén minimum 5-ös jegyet, vagy annak megfelelő pontszámot kell elérnie ahhoz, hogy felvételt nyerhessen az egyetemre. 
 1. Azokon a szakokon, ahol a felvételi két szakaszban zajlik, a következő módon járnak el:
  1. ) az első szakasz kizáró jellegű vizsga, amelynek értékelése jegy vagy minősítés (megfelelt vagy nem felelt meg) formájában történik;
  2. ) csak az első szakaszon továbbjutott jelentkezők vehetnek részt a második szakasz vizsgáin, a kari felvételi szabályzatban és tájékoztatóban foglaltak szerint. 
 1. A felvételi vizsgák megkezdése előtti napon a Kari Felvételi Bizottság titkára közzéteszi a jelentkezők jegyzékét, a terembeosztást és a vizsgarendet, szóbeli vizsgák esetében pedig a vizsga időbeosztását is. 
 1. Egy adott szakon egyazon napra nem ütemezhető két vizsga. 
 1. A felvételi vizsga minden összetevőjén kötelező a megjelenés. Ha a jelentkező valamelyik vizsgáról hiányzik, a felvételi vizsgája érvénytelen. 
 1. A Kari Felvételi Bizottság felkéri azokat a szakembereket, akik kidolgozzák a vizsgatételeket. A bizottságok a dékáni hivatalban, a vizsga megkezdése előtt legalább három, a teljes felvételi anyagot arányosan felölelő vizsgatételt állítanak össze, a meghirdetett tantárgyankénti tematikák alapján úgy, hogy legalább 2 óra maradjon a vizsgát megelőző egyéb adminisztratív tevékenységekre. Írásbeli tesztek kidolgozása a vizsgát megelőző napon történik, és legalább három változat előkészítése szükséges. Az írásbeli vizsgák, illetve tesztek tételeit a szakbizottság tagjai jelenlétében a Kari Felvételi Bizottság elnöke (vagy annak megbízottja) sorshúzással választja ki, ellenőrzi és aláírásával hitelesíti. A szóbeli vizsgák tételeit a Kari Felvételi Bizottság elnöke (vagy annak megbízottja) hagyja jóvá. A magyar nyelven összeállított tételeket szükség esetén le kell fordítani arra a nyelvre, amelyet a felvételiző a beiratkozási lapon megjelölt. A fordítás alapjául az érvényes középiskolai tankönyvek szolgálnak.

 2. A tételeket a felvételizők számának megfelelően sokszorosítják, és lezárt borítékokban viszik a vizsga helyszínére.

 3. A vizsgatermekben a jelentkezőnek tilos bármiféle elektronikus vagy papíralapú információhordozó eszközt magánál tartania. 
 1. Szóbeli vizsga/motivációs beszélgetés esetében az értékelést a Kari Felvételi Bizottság által felkért szakemberek végzik. A jelentkezők az előre megállapított és közzétett vizsgaütemezés szerint vesznek részt a vizsgán, azonosításuk a személyi igazolvány felmutatásával történik. A szóbeli vizsga/motivációs beszélgetés megszervezése online módon is történhet, a kari szabályzatban megállapított kritériumok szerint. 
 1. A Kari Felvételi Bizottság megszervezi a termekben az írásbeli felvételi vizsga idején a felügyeletet, a felvételizők személyi adatainak titkosítását a vizsgalapokon, a dolgozatok átvételét, megszámozását és biztonságos eljuttatását a javítást végző szakemberekhez. 
 1. Az írásbeli vizsga lebonyolítási módja:
  1. ) A jelentkezők kötelesek a karok által megjelölt időpontban a kijelölt teremben elfoglalni a helyüket. Azonosításuk a személyazonossági igazolvány alapján történik.
  2. ) A dolgozatok megírásához csak a teremfelügyelőtől kapott típusnyomtatványokat vagy tesztlapokat lehet használni. A piszkozatok készítése szintén a teremfelügyelőtől kapott, lepecsételt lapokon történik. A piszkozatokat és az érvénytelenített dolgozatokat a javításnál nem veszik figyelembe.
  3. ) A típusnyomtatványokon/tesztlapokon a név számára fenntartott részt a teremfelügyelő a vizsga megkezdése előtt leragasztja, lepecsételi, és aláírásával látja el.
  4.  )Az írásbeli dolgozaton bármilyen megkülönböztető jelzés a dolgozat érvénytelenítését vonja maga után.
  5. ) Azok a jelentkezők, akik a tételeket tartalmazó borítékok felnyitásakor nem tartózkodnak a teremben, nem vehetnek részt a vizsgán. A borítékok felnyitása után a jelentkezők csak a dolgozatuk végleges leadását követően hagyhatják el a termet. A felvételiző a teremlapon aláírásával igazolja dolgozata leadását. A dolgozattal együtt a piszkozatlapokat is leadja, amelyek összesítése külön történik. A dolgozaton üresen maradt részeket a felvigyázó köteles áthúzással érvényteleníteni, beleértve az üres oldalakat is.
  6. ) Az írásbeli dolgozatok megírásának időtartama a tételek kihirdetésétől számított legtöbb három óra. A kihirdetett időtartam leteltével a jelentkezőknek le kell adniuk dolgozatukat.
  7. ) Minden bizonyított csalási kísérlet a jelentkező versenyből való azonnali kizárását vonja maga után. 
 1. A vizsgadolgozatok egységes értékelése végett a tételeket összeállító bizottság kidolgozza a pontozási rendszert, melyet a Kari Felvételi Bizottság elnöke (vagy annak megbízottja) hagy jóvá. A pontozási rendszert az adott írásbeli vizsga lejárta előtt kifüggesztik a kar hirdetőtábláján. Ennek alkalmazása minden javítóra nézve kötelező. 
 1. A dolgozatok javítását a Kari Felvételi Bizottság által felkért szakemberek végzik. Minden dolgozatot két szakember egymástól függetlenül értékel a jóváhagyott pontozási rendszer szerint, külön jegyzékben, 10–1-ig terjedő osztályzatokkal vagy jeggyel egyenértékesíthető pontszámmal. Amennyiben a két szakember által adott jegy közötti eltérés egynél kisebb, a dolgozat végső értékét a két jegy számtani középarányosa adja meg. Ha a két jegy közötti eltérés egy vagy annál nagyobb, az illető dolgozatot a Kari Felvételi Bizottság által kijelölt oktató jelenlétében a két szakember újrajavítja. A dolgozat végső osztályzatát az újrajavítás által eredményezett jegy képezi. 
 1. A végleges osztályzatokat a javító tanárok valamennyi dolgozaton feltüntetik és aláírják, a Kari Felvételi Bizottság elnöke pedig a végeredményt aláírásával hitelesíti. Csak ezután kerül sor a dolgozatok felbontására. 
 1. A felvételi vizsgákon értékelést végző szakemberek esetében érvényesek az Etikai Kódex által előírt összeférhetetlenségi szabályok.

 

 E. A SIKERESEN FELVÉTELIZŐK JEGYZÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 1. A felvételi átlag kiszámítása a kari felvételi szabályzatban megjelölt és közzétett módon történik, kerekítés nélkül, két tizedes pontossággal. Külföldi intézményekben érettségizett jelentkezők esetében az elért érettségi eredményeik figyelembe vétele az illető országban alkalmazott értékelési rendszer arányos átszámítása által történik, a kari felvételi bizottság által. Vitás esetekben az Egyetemi Felvételi Bizottság dönt. 
 1. Az előzetes felvételi eredményeket közzéteszik a kari honlapokon, amelyek az elért felvételi átlagokra, illetve a megjelölt opciókra vonatkozó információkat tartalmazzák. A jelentkezők azonosítása az online felvételi jelentkezéskor kapott egyéni kóddal történik. A felvételi eredményeket tartalmazó listákat a Kari Felvételi Bizottság ellenőrzi és hagyja jóvá. A végleges felvételi eredményeket az F. fejezet szerint elbírált fellebbezések eredményeinek figyelembevétele nyomán állapítják meg, az alábbiak szerint:
  1. ) A felvétel az EMTE-n meghirdetett szakokra a felvételi átlagok csökkenő sorrendjében, a jóváhagyott helyek függvényében történik. Egy adott szakra hivatalosan megállapított beiskolázási keretszám nem haladható meg. 5,00-nél kisebb átlag vagy annak megfelelő pontszám elérése esetén a jelentkező nem nyerhet felvételt alapképzési szakra, illetve 6,00-nál kisebb átlaggal mesteri szakra.
  2. ) A felvételiző által elért felvételi átlag a beiratkozáskor megjelölt szakra vagy képzési ágra, több választható szakra szervezett egységes felvételi esetében pedig a jelentkező által megjelölt sorrend szerint érvényes, figyelembe véve a tandíjmentes, illetve tandíjas helyre vonatkozó opciót is. Az opciók figyelembe vételekor mindig a felvételi átlag számít elsődleges kritériumként.
  3. Adott szakon tandíjmentes helyekre bejutottak névsorát a Kari Felvételi Bizottság az alábbiak szerint állapítja meg:
   - alapképzési szakokra felvételi vizsga nélkül bejutók (tantárgyversenyek díjazottjai), valamint a felvételi vizsga nyomán bejutók, egyéni azonosító kód szerinti jegyzékét a felvételi átlagok csökkenő sorrendjében állítják össze. Ha az utolsó helyen több jelentkező ért el azonos átlagot, a kari felvételi szabályzatban rögzített sorrendi kritériumokat alkalmazzák. 
 1. Valamely szakon meghirdetett tandíjas helyekre azok a jelentkezők nyerhetnek felvételt, akik az utolsó tandíjmentes helyre felvett jelentkező átlagával egyenlő vagy annál kisebb átlagot értek el, és akik a beiratkozási kérelemben jelezték, hogy igénylik a tandíjas helyet. A tandíjas helyekre bejutók egyéni azonosító kód szerinti jegyzékét a Kari Felvételi Bizottság a felvételi átlagok csökkenő sorrendjében állítja össze. Az önfinanszírozással is működő szakok teljes tandíjas helyeire jelentkezők az elért felvételi átlag sorrendjében nyernek felvételt az adott szakra, a meghatározott beiskolázási szám keretén belül. 
 1. A sikeresen felvételizők, valamint a kiesettek egyéni azonosító kód szerinti jegyzékét tartalmazó végleges eredményeket az Egyetemi Felvételi Bizottság ellenőrzi és hagyja jóvá, közzététel előtt az Egyetemi Felvételi Bizottság elnöke vagy annak megbízottja írja alá. A kari honlapon, illetve felvételi hirdetőtáblákon meg kell jelölni a kifüggesztés dátumát és időpontját. 
 1. A sikeres felvételit tett jelentkezőknek a kar által meghatározott határidőig vissza kell igazolniuk a hely elfoglalását és be kell küldeniük a kar dékáni hivatalába az általuk aláírt beiskolázási szerződést, szkennelt formában, illetve a tandíjelőleg befizetését igazoló nyugtát/banki átutalási bizonylatot (tandíjas helyre felvett hallgatók esetében), ellenkező esetben elveszítik a felvételin elnyert helyet.
  A tanév kezdetéig a felvett jelentkezőknek személyesen be kell nyújtaniuk a kar dékáni hivatalában a következő iratokat:
  • eredetiben aláírt beiratkozási űrlapot, amely a hatályban levő miniszteri rendeletben előírt összes személyi adatot tartalmazza, valamint a jelentkező nyilatkozatát az adatok hitelességére vonatkozóan;
  • eredetiben aláírt beiskolázási szerződést;
  • eredeti érettségi oklevelet;
  • egyetemi alapképzést igazoló eredeti oklevelet (mesterszakra felvett hallgatók esetében) vagy azt helyettesítő igazolást. Ez utóbbi esetben az eredeti oklevelet legkésőbb a II. évre való beiratkozáskor be kell nyújtani;
  • a felvételi beiratkozás során feltöltött egyéb dokumentumok eredetijét és fénymásolatát.
   A másolat helyben történő hitelesítése után2 az eredeti iratokat a jelentkező visszakapja;
  • 3 db. 3 x 4 cm-es fényképet;
  • egyéb dokumentumokat, a karok rendelkezései szerint. 
 1. A pótfelvételi során felvett jelentkezőknek az eredményhirdetést követő két napon belül be kell iratkozniuk a választott szakra, az E.5. pont előírásai szerint. 
 1. A sikeresen felvételiző, de a beiratkozást elmulasztó jelentkezők felszabadult helyére a felvételin kiesettek közül jelentkezhetnek azok, akik elérték az átmenő felvételi átlagot. A jelentkezéseket a felvételi átlag csökkenő sorrendjében veszik figyelembe, beleértve az utolsó helyen egyenlő átlagot elért jelentkezők sorrendi kritériumait is. Az így megüresedő helyekről a titkárságok az érintetteket értesítik. 
 1. A tandíj-hozzájárulásos és tandíjas helyekre bejutóknak a beiratkozáskor ki kell fizetniük a dékáni hivatal által meghatározott, nem visszatérítendő tandíjelőleget. Amennyiben egy hallgató a tanév kezdetéig tandíjmentes helyek megüresedése miatt tandíjas helyről tandíjmentesre kerül át, a tandíjelőleget visszatérítik neki. 
 1. A felvett jelentkezők az első félév megkezdését követő öt munkanapon belül kötelesek a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerbe regisztrálni, valamint a programból kinyomtatott és aláírt tanulmányi szerződésüket benyújtani a dékáni hivatalnak, ellenkező esetben elvesztik a felvételi vizsgán elnyert helyet. 
 1. Azokat a felvételizőket, akik irataikat az eredményhirdetés előtt kiveszik a titkárságról, a versenyből kizártnak tekintik.

 

 F. FELLEBBEZÉSEK 

 1. Fellebbezést az előzetes felvételi eredmények közzététele nyomán lehet benyújtani. Nem nyújtható be fellebbezés szóbeli- és képességvizsgák eredményével kapcsolatban. A fellebbezések elfogadása vagy elutasítása az EMTE kari fellebbezési bizottságainak feladata, amelynek létrehozásáról szükség esetén a Kari Felvételi Bizottság dönt 
 1. A vizsgák eredményével kapcsolatos esetleges fellebbezéseket az előzetes eredmények kifüggesztésétől számított 24 órán belül kell eljuttatni a Kari Felvételi Bizottsághoz. A fellebbezések megválaszolásának határideje a fellebbezési határidő lejártától számított 48 óra. 
 1. A megfellebbezett dolgozat újrajavítására a Kari Fellebbezési Bizottság olyan tanárokat kér fel, akik nem vettek részt az első javításban. A dolgozatok újrajavítása az eredetileg jóváhagyott pontozási rendszer szerint történik. Ha az eredeti jegy kisebb, mint 9.50-es, a végső osztályzat csak abban az esetben módosul, amennyiben az újra javítás során 0.50 pontnál nagyobb az eltérés. Ha az eredeti jegy 9.50 vagy annál nagyobb, az újrajavítás eredménye lép érvénybe, függetlenül a különbségtől. Az elfogadott óvások esetében a Kari Felvételi Bizottság elnökének jelenlétében az első és második javítást végző tanárok közösen egyeztetik a régi és az új jegyeket. A fellebbezés elbírálása csak ezután válik véglegessé. 
 1. Abban az esetben, ha a Kari Fellebbezési Bizottság helyt ad valamely fellebbezésnek, a jelentkező felvételi eredményét újraszámítják, és az új eredmény szerint kerül rangsorolásra a végleges felvételi eredmények megállapításánál. 
 1. A fellebbezések elbírálása után a felvételi eredménye végleges, közzéteszik a karok hirdetőtábláján és honlapján, és további módosításra nem kerülhet sor.

 

G. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 1. Az egyetemi és kari felvételi bizottságok, valamint a kari fellebbezési bizottságok felelősséggel tartoznak a törvény, a vonatkozó rendelkezések és jelen szabályzat előírásainak betartásáért. 
 1. A karok a 2021/2022-es egyetemi év kezdete előtt eljuttatják a felvételt nyert hallgatók végleges jegyzékét a Rektori Hivatalba. A tanév megkezdése után a jegyzékek nem módosíthatók, és ezek alapján rendeli el az egyetem rektora a hallgatók törzskönyvezését az adott szakra. 
 1. Az első félévben a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megállapítása a nyári és őszi felvételi vizsgák összesített eredményei szerint való rangsorolás alapján történik. 
 1. Jelen szabályzatot az Egyetem Szenátusa 2021. február 12-i ülésén hagyta jóvá.

  

 

Dr. Dávid László, egyetemi tanár
a Szenátus elnöke 

Ellenjegyző, Zsigmond Erika, jogtanácsos

 

Hírek
2022-01-17
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-06
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Cluj-Napoca, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign